Aero Innovation AG

Вариокоптер с овално крило

Oval ring wing Vario Copter

Съкратена версия на книгата на Георги Тончев NET ZERO AVIATION / Patents & know-how може да изтеглите от Т У К !

ИНОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДИМСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ аероЕтакси СТАРТ
INNOVATION TECHNOLOGY ADVANTAGES APPLICATION aeroEtaxi HOME

В настоящо време конструкторите на ДРОН-ове все по-често включват фиксирани крила, което е познатото бюджетно решение за създаване на повишена товароносимост, но за сметка на значително увеличени габарити. Неизбежно в перифериите на крилата се образуват вихри при летенето. Това причинява значителни периферни загуби на енергията, която се изразходва от роторите и пропелерите. Затова разработихме различни иновативни конструкции на компактни крила със затворени контури с пръстеновидни (овални) каскадни форми, които са световни патентни новости. Те са интегрална част от цялостната летателна конструкция. Универсално са подходящи за витловата и невитловата дозвукова авиация, независимо дали летателните средства са с екипаж или без. Патенти и ноу-хау за енергоикономична електро авиация и резултати от изпитания на умалени прототипи може да изтеглите от ТУК Поради липсата на крилни периферии вихровото периферно въздушно съпротивление е нулево на всички крила в затворен контур. Независимо дали летят във въздуха или се движат под вода. Повече изтеглете от ТУК

Радикално новите ВАРИОКОПТЕРИ са с овални крила, което означава, че те могат да бъдат с двойно по-малък крилен размах, но якостно и аеродинамично значително да превъзхождат конвенционалните летателни машини със съпоставими параметри. Сравнение ефективността на крила със затворен контур:

ВИД КРИЛО ПОДЕМНА СИЛА ВЪЗДУШНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ АЕРОДИНАМИЧНА СТАБИЛНОСТ ЯКОСТ
ЕЛИПСОВИДНО НИСКА СРЕДНО ВИСОКА ВИСОКА
ПОЛУЕЛИПСА СРЕДНА СРЕДНО ВИСОКА ВИСОКА
БОКС ВИСОКА ГОЛЯМО НИСКА СРЕДНА
двойна арка ВИСОКА МАЛКО СРЕДНА СРЕДНА
ОВАЛНО СРЕДНА МАЛКО СРЕДНА ВИСОКА
ПЛОСЪК КРЪГЪЛ ПРЪСТЕН СРЕДНА ГОЛЯМО ВИСОКА НИСКА

Предпочитаният аеродинамичен профил за всички гореспоменати крила е Selig S1223. В зависимост от хоризонталната скорост (HS) изпитахме 5 варианта. Вижте долната таблица:

Препоръчителен аеродинамичен профил, според скоростта (число на МАХ)

Число на МАХ

0.07 – 0.12

0.11 – 0.16

0.15 – 0.21

Профил

a , d *

a , b *

c *

* вж. фиг.3 на стр.167 на долния линк

http://aero-innovation.eu/AFM18017FU1.pd

Графични диаграми за сравнения на подемната им сила, круизната скорост, товароносимостта и обмитаната повърхност на плоските и овалните крила може до  изтеглите от ТУК

Оше технически параметри вижте ТУК

ДРОН-овете намират все по-многообразно приложение за различни дейности. Те имат значителни предимства, защото не се нуждаят от специални площадки за излитане и кацане. Но техен голям недостатък е, че подемната им сила се създава само от въртящите се витла и не могат пасивно да планират, нито да са енергоикомични в хоризонтален полет. За да летят витлата им следва да се въртят непрекъснато и разходват много енергия за движението си. Самолетите са значително по-енергийно икономични от ДРОН-овете, защото моторите им служат за хоризонтален полет, при което крилата им създават подемната сила (lift force). Но не могат да излитат и кацат вертикално. Затова разработихме хибриден ДРОН, наречен VarioCopter - Вариокоптер, което име е запазена търговска марка. Вариокоптерът™ се конструира с различни видове пръстеновидни крила. А неговите витла го движат вертикално и хоризонтално. Те са така позиционирани, че създават, не само тяга, но обдухват и горните повърхности на пръстеновидните крила. Така те ускоряват въздушния поток над тях и понижават въздушното налягане над крилата, с което се създава допълнителна подемна сила (Coanda effect). Тя синергично се добавя към познатата крилна подемна сила (lift force). Затова пръстеновидното крило е значително по-ефективно от крилото, на който и да е самолет. Иновативният ДРОН VarioCopter™ излита и каца вертикално и със същите мотори с витла лети хоризонтално като крилен самолет. Поради липсата на крилни периферии вихровото периферно въздушно съпротивление е нулево. Това е най-икономичната аеродинамична схема, която осигурява най-енергоикономично летене при всички полетни режими. Летателната технология на ДРОН-а е представена ТУК. Описаната летателна машина комбинира няколко световни патентни новости от 2022 и 2023 г.

С овално пръстеновидно крило Варио Коптер ™ е първият в света конвертоплан с фиксирано овално крило. Витлата с фиксиран вал са за вертикално излитане и кацане, както и за крейсерски хоризонтален полет със значителна икономия на гориво (енергия). Овалното крило е с повишено аеродинамично качество при един и същ размах. Това намалява огъващите му натоварвания, както и амплитудите им, което увеличава надеждността и експлоатационния му живот. Овалното пръстеновидно крило е интегрирано в силовата рамка на Варио Коптер™. Благодарение на овалното(ите) крило(а) 100% се нулират загубите на енергия в перифериите на крилото. Така се увеличава радиусът му на действие до 35% при същата полетна маса. При същия полетен радиус на действие полезният товар се увеличава до 30% при същия разход на гориво - енергия. Повече за проекта изтеглете от ТУК

  Oval ring wing Vario Copter™

Drones are finding more and more diverse applications for different activities. They have significant advantages because they do not need special take-off and landing sites. But their big disadvantage is that their lift is created only by the rotating propellers, and they cannot passively glide, nor are they energy efficient in horizontal flight. In order to fly, their propellers must rotate continuously and expend a lot of energy for their movement. Airplanes are significantly more energy efficient than drones, because their motors serve for horizontal flight, in which their wings create the lifting force (lift force). But they cannot take off and land vertically. That's why we developed a hybrid DRONE called VarioCopter™ — ВариоКоптер™, which name is a registered trademark. The Variocopter™ is constructed with different types of annular wings, and its propellers move it vertically and horizontally. They are positioned so that they create, not only thrust, but also fan the upper surfaces of the annular wings. Thus, they accelerate the air flow above them and lower the air pressure above the wings, which creates additional lifting force (Coanda effect). It synergistically adds to the known wing lift force. Therefore, an annular wing is significantly more efficient than the wing of any aircraft. The innovative VarioCopter™ takes off and lands vertically and, with the same propeller motors, flies horizontally as a winged aircraft. Due to the absence of wing fringes, the eddy fringe drag is zero. It is the most economical aerodynamic scheme that provides the most energy-efficient flying in all flight modes. The flight technology of the DRONE is presented HERE. The described flying machine combines several world patent novelties from 2022 and 2023, More download HERE

Radically new  Vario Copter™ have oval wings, which means that they can be twice as small in wingspan, but in terms of strength and aerodynamics significantly surpass conventional flying machines with comparable parameters. Comparison of the efficiency of annular wings

ANNULAR RING  WING LIFT FORCE AIR DRAG AERODYNAMIC STABILITY STRENGTH
ELLIPSE LOW MODERATE HIGH HIGH
SEMI ELLIPSE MODERATE MODERATE HIGH HIGH
BOX HIGH HIGH LOW MODERATE
TWIN ARC WINGS HIGH LOW MODERATE MODERATE
ОVAL MODERATE LOW MODERATE HIGH
FLAT CIRCLE RING MODERATE HIGH HIGH LOW

Typical wing airfoil is Selig S1223. In depend on horizontal speed (HS) we have tested 5 options. See the table:

HS Mach Number  v.s. Airfoil cross-sectional shape

0.07 – 0.12

0.11 – 0.16

0.15 – 0.21

a , d *

a , b *

c *

* see pictures of table 3, page 167

http://aero-innovation.eu/AFM18017FU1.pdf

A set of comparison charts of their lift force, qruise speed, payload and wetted wing surface download HERE

More technical info see HERE

\Der innovative Vario Copter™ startet und landet vertikal und fliegt mit den gleichen Propellermotoren horizontal wie ein Flügelflugzeug

Drohnen finden immer vielfältigere Anwendungen für unterschiedliche Tätigkeiten. Sie haben erhebliche Vorteile, da sie keine speziellen Start- und Landeplätze benötigen. Ihr großer Nachteil ist jedoch, dass ihr Auftrieb nur von den rotierenden Propellern erzeugt wird und sie weder passiv gleiten noch im Horizontalflug energieeffizient sind. Um zu fliegen, müssen sich ihre Propeller ständig drehen und viel Energie für ihre Bewegung aufwenden. Flugzeuge sind deutlich energieeffizienter als Drohnen, denn ihre Motoren dienen dem Horizontalflug, bei dem ihre Flügel die Auftriebskraft (Auftriebskraft) erzeugen. Aber sie können nicht senkrecht starten und landen. Aus diesem Grund haben wir eine Hybrid-DROHNE namens VarioCopter™ — ВариоКоптер™ entwickelt, dessen Name eine eingetragene Marke ist. Der Variocopter™ ist mit verschiedenen Ringflügeltypen aufgebaut und wird durch seine Propeller vertikal und horizontal bewegt. Sie sind so positioniert, dass sie nicht nur Schub erzeugen, sondern auch die oberen Flächen der ringförmigen Flügel auffächern. Dadurch beschleunigen sie den Luftstrom über ihnen und senken den Luftdruck über den Flügeln, was zusätzliche Auftriebskraft erzeugt (Coanda-Effekt). Es trägt synergetisch zu der bekannten Flügelauftriebskraft bei. Daher ist ein ringförmiger Flügel wesentlich effizienter als der Flügel jedes Flugzeugs. Der innovative VarioCopter™ startet und landet vertikal und fliegt mit den gleichen Propellermotoren horizontal wie ein Flügelflugzeug. Aufgrund des Fehlens von Flügelsäumen ist derWirbelsäume-Widerstand Null. Es ist das wirtschaftlichste aerodynamische Schema, das in allen Flugmodi das energieeffizienteste Fliegen ermöglicht.

  Aile annulaire ovale Vario Copter™

Les drones trouvent des applications de plus en plus diverses pour différentes activités. Ils présentent des avantages importants car ils n'ont pas besoin de sites de décollage et d'atterrissage spéciaux. Mais leur gros inconvénient est que leur portance n'est créée que par les hélices en rotation, et qu'ils ne peuvent pas planer passivement, et qu'ils ne sont pas économes en énergie en vol horizontal. Pour voler, leurs hélices doivent tourner en permanence et dépenser beaucoup d'énergie pour leur mouvement. Les avions sont nettement plus économes en énergie que les drones, car leurs moteurs servent au vol horizontal, dans lequel leurs ailes créent la force de levage (force de portance). Mais ils ne peuvent pas décoller et atterrir verticalement. C'est pourquoi nous avons développé un DRONE hybride appelé VarioCopter™ — ВариоКоптер™, dont le nom est une marque déposée. Le Variocopter™ est construit avec différents types d'ailes annulaires, et ses hélices le déplacent verticalement et horizontalement. Ils sont positionnés de manière à créer non seulement de la poussée, mais également ventiler les surfaces supérieures des ailes annulaires. Ainsi, ils accélèrent le flux d'air au-dessus d'eux et abaissent la pression d'air au-dessus des ailes, ce qui crée une force de portance supplémentaire (effet Coanda). Il ajoute de manière synergique à la force de portance connue de l'aile. Par conséquent, une aile annulaire est nettement plus efficace que l'aile de n'importe quel avion. L'innovant VarioCopter™ décolle et atterrit verticalement et, avec les mêmes moteurs à hélices, vole horizontalement comme un avion ailé. En raison de l'absence de franges d'ailes, la traînée des franges turbulentes est nulle. C'est le schéma aérodynamique le plus économique qui offre le vol le plus économe en énergie dans tous les modes de vol. La technologie de vol du DRONE est présentée ICI. La machine volante décrite combine plusieurs nouveautés de brevets mondiaux de 2022 et 2023,

Ala anular ovalada Vario Copter™

Los drones están encontrando aplicaciones cada vez más diversas para diferentes actividades. Tienen ventajas significativas porque no necesitan sitios especiales de despegue y aterrizaje. Pero su gran desventaja es que su sustentación es creada solo por las hélices giratorias, y no pueden deslizarse pasivamente, ni son energéticamente eficientes en vuelo horizontal. Para poder volar, sus hélices deben girar continuamente y gastar mucha energía para su movimiento. Los aviones son significativamente más eficientes energéticamente que los drones, porque sus motores sirven para el vuelo horizontal, en el que sus alas crean la fuerza de sustentación (lift force). Pero no pueden despegar y aterrizar verticalmente. Por eso desarrollamos un DRONE híbrido llamado VarioCopter™ — ВариоКоптер™, cuyo nombre es una marca registrada. El Variocopter™ está construido con diferentes tipos de alas anulares y sus hélices lo mueven vertical y horizontalmente. Se colocan de modo que creen, no solo empuje, sino también aire en las superficies superiores de las alas anulares. Por lo tanto, aceleran el flujo de aire sobre ellos y reducen la presión del aire sobre las alas, lo que crea una fuerza de sustentación adicional (efecto Coanda). Se suma sinérgicamente a la conocida fuerza de sustentación del ala. Por lo tanto, un ala anular es significativamente más eficiente que el ala de cualquier avión. El innovador VarioCopter™ despega y aterriza verticalmente y, con los mismos motores de hélice, vuela horizontalmente como un avión alado. Debido a la ausencia de franjas en las alas, el arrastre de la franja de remolino es cero. Es el esquema aerodinámico más económico que proporciona el vuelo con mayor eficiencia energética en todos los modos de vuelo. La tecnología de vuelo del DRONE se presenta AQUÍ. La máquina voladora descrita combina varias novedades de patentes mundiales de 2022 y 2023,

ИНОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДИМСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ аероЕтакси СТАРТ
INNOVATION TECHNOLOGY ADVANTAGES APPLICATION aeroEtaxi HOME

HOME

INNOVATION PARTNERS NETWORK

The site is under redevelopment !

2020 - 2023 Copyrights by George Tonchev,

+359 876 403 727   InventorTonchev@gmail.com 

Inventors and patent holders

George Tonchev, Veselin Vassilev. Alexander Lupov.

  Symptoma