Aero Innovation AG

Вариокоптер с овално крило

Oval ring wing Vario Copter

ИНОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДИМСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ аероЕтакси СТАРТ
INNOVATION TECHNOLOGY ADVANTAGES APPLICATION aeroEtaxi HOME

VarioCopter™ с пръстеновидно крило
 

      Vario Copter™ е радикално нов вид ДРОН, който излита вертикално и лети като самолет с едни и същи витла. Радикална новост е овалното крило, което е с нулево периферно въздушно съпротивление. Vario Copter™ е с повишена товароносимост и удължен радиус на действие със съизмеримо тегло и габарити с известните дронове.

Предимства:
      Дълго време на полет
      По-голям оперативен радиус
      Устойчив на страничен вятър
      Стабилен при всички полетни режими
      Значително по-висока скорост
      По-голяма конструктивна якост, защото овалното крило е интегрирано с шасито
      Едни и същи двигатели - витла, фиксирани към крилото, реализират хоризонтален и вертикален полет

Витлата на VarioCopter™създават вертикална тяга, но същевременно обдухват и горната повърхност на крилото. Така те ускоряват въздушния поток над него, с което понижават въздушното налягане над крилото и създават допълнителна подемна сила (Coanda effect). Тя синергично се добавя към крилната подемна сила (lift force) в хоризонтален полет. Затова пръстеновидното крило е значително по-ефективно от крилото, на който и да е самолет. Иновативният ДРОН лети като крилен самолет много по-енергоикономично, понеже крилото няма периферии и няма никакви периферни енергийни загуби. Същевременно има всички предимства на ДРОН-овете

ДРОН-ът с пръстеновидно крило е световна патентна новост, съгласно официалното патентно становище, което може да изтеглите от ТУК 

 Oval ring-wing VarioCopter™

Vario Copter™ is a radically new kind of UAV that takes off vertically and flies like an airplane with the same propellers. A radical innovation is the oval wing, which has zero peripheral air resistance. The Vario Copter™ has an increased payload and an extended radius of action with comparable weight and dimensions to known drones.

Advantages of the ring-wing VarioCopter™:

      High payload capacity
      Long flight time
      Greater operating radius
      Resistant to side wind
      Stable in all flight modes
      Significantly higher speed
      Greater structural strength because the oval wing is integrated with the chassis
      The same engines - propellers, fixed to the wing, realize horizontal and vertical flight

VarioCopter™ propellers create vertical thrust, but at the same time they also fan the upper surface of the wing. Thus, they accelerate the air flow above it, which lowers the air pressure above the wing and creates additional lifting force (Coanda effect). It synergistically adds to the wing lift force in horizontal flight. Therefore, an annular wing is significantly more efficient than the wing of any aircraft. The innovative DRON flies like a wing plane much more energy-efficiently, because the wing has no edges and no edge energy losses. At the same time, it has all the advantages of drones. The patented VarioCopter™ takes-off and lands vertically. With the same propeller motors, flies horizontally as a winged aircraft, This is the most economical aerodynamic scheme that provides the most energy-efficient flying in all flight modes. Because the wing has no periphery - there is no any peripheral vortex air drag and therefore it has zero energy losses. At the same time, it has all the advantages of conventional drones Annular winged DRONE is a world patent novelty, according to the official patent statement, which you can download from HERE 

ИНОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДИМСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ аероЕтакси СТАРТ
INNOVATION TECHNOLOGY ADVANTAGES APPLICATION aeroEtaxi HOME

HOME

NNOVATION PARTNERS NETWORK

 

The site is under redevelopment !

2020 - 2023 Copyrights by George Tonchev,

+359 876 403 727   InventorTonchev@gmail.com 

Inventors and patent holders

George Tonchev, Veselin Vassilev. Alexander Lupov, Galin Genov

 

  Symptoma