\     Aero Innovation AG

Аеро електрическо такси Вариокоптер

Aero-E-Taxi Vario Copter

Съкратена версия на книгата на Георги Тончев NET ZERO AVIATION / Patents & know-how може да изтеглите от Т У К !

ИНОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДИМСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ аероЕтакси СТАРТ
INNOVATION TECHNOLOGY ADVANTAGES APPLICATION aeroEtaxi HOME

Aero-E-Taxi Вариокоптер™ се представя от различни патентовани конструкции на летящи автомобили с вертикално излитане и кацане, които могат както да пътуват на земята, така и да летят. Те са едновременно роторплани с овални крила и автомобили с независимо задвижване на колелата. Базата им е четириколесна електрическа кола с модулни сваляеми акумулатори, комплект от съединител и трансмисия, така че да съответства на структурата на наземно пътуване и съответно летене. Комплект за пътуване по земята е свързан към шасито отвътре, а комплект за летене е свързан към шасито отвън. Трансмисия, съединител, двигател, втори съединител и друга трансмисия съставляват всяка от четирите независими енергийни системи както за пътуване по земята, така и за летене. Съответните захранващи системи са инсталирани съответно според съответните типове летящи автомобили. Съединителите на съответните енергийни системи се включват/изключват, така че да осигурят структура, в която един идентичен мотор може да се използва избирателно за пътуване по земята или за летене.  Задвижващите системи за движение по земята се осигуряват съответните електро-енергийни системи до съответните колела. А за летене се ползват четири типа структури на задвижващата система, включително вертикално единични или коаксиални ротори. Те са монтирани върху едно или повече сгъваеми  овални крила (повече вижте ТУК), както и ротори със сгъваеми лопати (Повече изтеглете от тук). Роторите обдухват горните повърхности на крилните пощи и намаляват въздушното налягане над тях, което увеличава подемната сила на крилата във всички режими на летене.

Електрическите двигатели са в пъти по-високо ефективни от двигателите с вътрешно горене, независимо, дали необходимото му електричество е от електрически акумулатори или се генерира на борда от водородни горивни клетки. Допустимо е използването на ракетни ускорители за вертикално излитане. Хоризонталният полет винаги е значително енергийно по-ефективен с крило. А разработените аеромобили са с овално крило, което им гарантира поне 35 % по-висока енергоикономичност. Овалното крило е двойно или три пъти по-компактно, когато крилото е съставено от 2 - 3 успоредни крилни площи (световна патентна новост). А такива каскадни крила могат да се препозиционират за пътно движение по улици и за летене. Такава иновативна разработка е световна патентна новост за аеромобил. Официалното положително становище на патентното ведомство може да изтеглите от ТУК.

Патенти и ноу-хау за енергоикономична електро авиация и резултати от изпитания на умалени прототипи може да изтеглите от ТУК

Очевидно е, че всички вертикално летящи транспортни средства имат ротори, които са над купетата им. Това означава, че техният център на тежестта им е много по-високо. Този факт прави наземното им движение много нестабилно. Затова разработихме интегрирана кормилна система, която, синхронно с кормилната уредба, странично премества и центъра на тежестта на  Aero-E-Taxi. Тази система е световна патентна новост от 2023 г. Може да изтеглите официалното становище на Патентното ведомство от ТУК 

Съхранението на водород в резервоар на борда на Aero-E-Taxi е рисково, защото водородът е взривоопасен. Затова използваме безопасно съхранение на водорода в невзривоопасни съединения като метал хидриди и други подобни. По-подробно за тази технология може да изтеглите от ТУК. А производството на водород, като екологично гориво, го правим по разработена от нас "зелена" технология. Тя е световна патентна новост, чието официалното становище за нея от Патентно ведомство може да изтеглите от ТУК.

Практиката показа, че е изгодно акумулаторите на Aero-E-Taxi да бъдат, както стационарни, така и сменяеми, което съкращава времето за обслужване на Aero-E-Taxi и се избягват принудителни престои за зареждане на акумулатори. За целта използваме иновативна двойна акумулаторна система, която е световна патентна новост. Официалното становище за нея от Патентно ведомство може да изтеглите от ТУК 

Крилата на Aero-E-Taxi могат да бъдат покрити с фотоволтаици и други електрогенериращи покрития, което световна патентна новост. Официалното становище за нея от Патентно ведомство може да изтеглите от ТУК.  Разработихме иновативно бързозрядно устройство за акумулаторите на Aero-E-Taxi, от слабомощен електроизточник. То работи с междинна каскадна електроакумулация на електрохимични акумулатори и електростатични суперкондензатори. Тази система също е световна патентна новост. Официалното становище за нея от Патентно ведомство може да изтеглите от ТУК

Овалното крило, което заменя познатото плоско крило, има две успоредни крилни повърхности, които са със свързани периферии. Това му дава съществени предимства:

1. При двойно по-компактни размери има по-добри аеродинамични качества. Графични диаграми за сравнения на подемната им сила, круизната скорост, товароносимостта и обмитаната повърхност на плоските и овалните крила може до  изтеглите от ТУК

2. Поради пространствената форма на овалното крило, то е значително по-яко, независимо че може да е по-леко. Съответно товароносимостта му е значително по-висока.

3. Поради компактността му може да влезе в габаритите на улиците, което е много силно предимство за едновременното му използване като земно и въздушно аеро-такси.

4. Овалната форма на крилата, позволява стабилно завъртане от режим на излитане в хоризонтално летене и маневриране.

The present invention aero Е taxi VarioCopter™ relates to various structures of vertical take-off and landing flying cars which can both travel on ground and fly. In connection with arranging motors for independently driving respective wheels on the basis of a four-wheel electric car, detachable module battery sets, a set of a clutch and a transmission is coupled to both front and rear ends of each motor so as to conform to the condition and structure for ground traveling and flying, respectively. A set for ground traveling is coupled to the chassis inside, and a set for flying is coupled to the chassis outside. A transmission, a clutch, a motor, another clutch, and another transmission are arranged coaxially on a straight line integrally and identically so as to constitute each of four independent power systems for both ground traveling and flying. Respective power systems are installed according to respective flying car types, respectively. Clutches of respective power systems are engaged/disengaged so as to secure a structure in which a single identical motor can be used selectively for ground traveling or for flying. The propulsion systems for ground motion are provided by the respective electrical power systems to the respective wheels. And for flight, four types of propulsion system structures are used, including vertically single or coaxial rotors. They are mounted on one or more folding  oval wings (download more)  (folding rotor blades, as well - download more) In doing so, they blow on the upper surfaces of the wing posts, thereby reducing the air pressure above the bird, which increases lift in all flight modes.

Electric engines are many times more efficient than internal combustion engines, regardless of whether the electricity it needs is from electric batteries or is generated on board by hydrogen fuel cells. It is permissible to use rocket boosters for a short time, in all vertical take-offs. Horizontal flight is always more energy efficient if the Aero-E-Taxi is winged. but if it has an oval wing, it guarantees at least 30% higher energy efficiency. Obviously, all vertical flying vehicles have rotors that are above their bodies. This means that their center of gravity is much higher. This fact makes their ground movement very unstable. Therefore, we developed an integrated steering system that, in sync with the steering system, also laterally shifts the center of gravity of the Aero-E-Taxi. This system is a world patent innovation from 2023. You can download the official statement of the Patent Office HERE

Storing hydrogen in a tank aboard the Aero-E-Taxi is risky because hydrogen is explosive. Therefore, we use safe storage of hydrogen in non-explosive compounds such as metal hydrides and the like. You can download more details about this technology HERE. And the production of hydrogen, as an ecological fuel, is done using a "green" technology developed by us. It is a worldwide patent news, the official statemant of the Patent Office can be downloaded HERE.
Practice has shown that it is advantageous for Aero-E-Taxi batteries to be both stationary and replaceable, which shortens Aero-E-Taxi service time and avoids forced stops for battery charging. For this purpose, we use an innovative double battery system, which is a worldwide patent innovation. The official statement on it from the Patent Office can be downloaded HERE

The wings of the Aero-E-Taxi can be covered with photovoltaics and other electricity-generating coatings, which is a world patent innovation. You can download the official statemant of the Patent Office HERE. We have developed an innovative fast charger for the Aero-E-Taxi batteries, from a low power source. It works with intermediate cascade electroaccumulation of electrochemical accumulators and electrostatic supercapacitors. This system is also a worldwide patent innovation. You can download the official statemant of the Patent Office HERE

The oval wing, which replaces the familiar flat wing, has two parallel wing surfaces that have connected peripheries. This gives it significant advantages:
1. At twice the compact size, there are better aerodynamic qualities.  A set of comparison charts of their lift force, qruise speed, payload and wetted wing surface download HERE
2. Due to the 3D shape of the oval wing, it is significantly stronger, although it may be lighter. Accordingly, its payload is significantly higher.
3. Due to its compactness, it can fit into the dimensions of the streets, which is a very strong advantage for its simultaneous use as a ground and air aero-taxi.
4. The oval shape of the wings allows their more stable assembly. It helps in cases of folding - telescopic wings,

ИНОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДИМСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ аероЕтакси СТАРТ
INNOVATION TECHNOLOGY ADVANTAGES APPLICATION aeroEtaxi HOME

HOME

NNOVATION PARTNERS NETWORK

 

The site is under redevelopment !

2020 - 2023 Copyrights by George Tonchev,

+359 876 403 727   InventorTonchev@gmail.com 

Inventors and patent holders

George Tonchev, Veselin Vassilev. Alexander Lupov.

 

 

  Symptoma