\      Aero Innovation AG

Вариокоптер с овално крило

Oval ring wing Vario Copter

Съкратена версия на книгата на Георги Тончев NET ZERO AVIATION / Patents & know-how може да изтеглите от Т У К !

ИНОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДИМСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ аероЕтакси СТАРТ
INNOVATION TECHNOLOGY ADVANTAGES APPLICATION aeroEtaxi HOME

Ползваните петролни горива в авиацията вече са икономически нерентабилни, поради спирането на нескъпите доставки от Русия. И защото електрическа тяга, захранвана с акумулатори или водородни горивни клетки, е много по-енергоефективна и природосъобразна.
Авиационното решение за повишена товароносимост са крила с голям размах. Известно е, че те образуват силни периферни вихри. Това причинява чувствителни загуби на енергия, особено големи при ограничен крилен размах, който е задължителен за аеромобилите, заради движението им по пътищата.
Затова разработихме иновативни компактни крила със затворени контури. Липсата на крилни периферии им гарантира нулеви периферни загуби. Поради пространствената си конструкция те са механично много по-здрави. Затова сравнителната им себестойност е логично значително по-ниска, в сравнение с тази на конвенционални крила, произведени от подобни материали и с подобни технологии. Това пряко произтича от подчертаните им аеродинамични и конструктивни преимущества. Повече изтеглете от ТУК

Патенти и ноу-хау за енергоикономична електро авиация и резултати от изпитания на умалени прототипи може да изтеглите от ТУК

 

Used petroleum fuels in aviation are already economically unprofitable, due to the suspension of inexpensive supplies from Russia. And because electric traction powered by batteries or hydrogen fuel cells is much more energy efficient and environmentally friendly.
The aviation solution for increased payload is high-span wings. They are known to form strong wingtip vortices. This causes significant energy losses, particularly high at limited wingspan, which is mandatory for roadable aerocars.
That's why we developed innovative, compact, annular ring wings. The lack of wingtips guarantees zero wingtip losses. Due to their spatial construction, they are mechanically much stronger. Therefore, their comparative cost is significantly lower, compared to that of conventional wings produced from similar materials and with similar technologies. This directly stems from their marked aerodynamic and structural advantages.
Our innovative projects, with world patent novelities from 2022 and 2023, are presented in all pagesof this site. More download HERE

ИНОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДИМСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ аероЕтакси СТАРТ
INNOVATION TECHNOLOGY ADVANTAGES APPLICATION aeroEtaxi HOME

HOME

NNOVATION PARTNERS NETWORK

 

The site is under redevelopment !

2020 - 2023 Copyrights by George Tonchev,

+359 876 403 727   InventorTonchev@gmail.com 

Inventors and patent holders

George Tonchev, Veselin Vassilev. Alexander Lupov.

 

  Symptoma